Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Nässjö Basket
DIN STAD, DITT LAG

GDPR

GDPR - EU:s dataskyddsförordning

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregisterNässj Baskets Integritetspolicy.pdf », fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 ersattes personuppgiftslagen (PuL) av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Med anledning av dessa förändringar har vi kompletterat medlemsvillkoren med en integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.

 

Vill du läsa mer om integritetspolicyn mm. så hittar du den nedan.


Fördjupad information finns på:

 http://www.rf.se/Personuppgifter/


https://www.rf.se/Personuppgifter/utbildningstodochmallar/


  • Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter

  • Instruktion för behandling av ostrukturerat material

 

Föreningens material

 


Drog och Mobbing

Nässjö Baskets policy mot Mobbning och Droger

(uppdaterad 2020-02-19)


Nässjö Basket är en förening som till största delen drivs av ideella krafter. Föreningens mål och vision är att verka för basketbollsporten inom Nässjö Kommun samt fortsatt värna om och utveckla varje spelare efter sin förmåga genom råd, stöd och deltagande. All herr/pojk- och dam/flickbasket skall utövas på lika villkor liksom att det ska finnas en god anda så väl inom som mellan alla föreningens lag.


Nässjö Basket välkomnar alla, oavsett etnicitet, ålder och kön till föreningen. Föreningen verkar för att ledare så väl som spelare tillsammans ska vara goda representanter för klubben där respekt för domare, ledare, spelare och föräldrar är en självklarhet. 

Nässjö Basket tar ett stort ansvar i kommunen genom drivandet av olika projekt, där det sociala ansvaret väger tungt inom projekten.


Styrelsen för Nässjö Basket har med anledning av ovanstående framarbetat ett ställningstagande och riktlinjer för föreningens medlemmar gällande doping, alkohol, tobak och narkotika. Policyn är föremål för diskussion och kontinuerlig uppföljning på styrelsens sammankomster. I samband med uppstart av varje säsong informeras spelare och föräldrar hur föreningens verksamhet bedrivs och dess vedertagna policy. Vid vårt årliga läger (Winter Camp)informeras samtliga ungdomsspelare också om föreningens policy.


Alkohol och tobak är enligt svensk lagstiftning inte tillåten för personer under 18 år. För ungdomar i vår verksamhet tolereras inte nyttjande av alkohol och tobak i samband med träning, match eller annan föreningsverksamhet. Ledare ochstyrelsens ansvar i detta är att vara goda förebilder för ungdomarna i föreningen.

All hantering av dopingpreparat och narkotika är strikt förbjudet enligt svensk lag. Vid missbruk av detta kommer samtal med berörd person samt kontakt med föräldrar ske, därefter görs en bedömning av överträdelsens storlek. Detsamma gäller så väl elitspelare, ledare som styrelse. Samtliga kontrakterade spelare i föreningen har i sitt avtal samtyckt till föreningens policy. Ett uteslutande ur föreningen kan komma ifråga för så väl medlemmar som kontrakterade spelare vid överträdelse och föreningens bestämda åsikt är att Vi tar avstånd ifrån droger och mobbning. Vid uppkommen situation ska föreningen bistå med hjälp ifråga om kontaktförmedling gällande rehabilitering. 


Gällande mobbning arbetar föreningen också aktivt med ett antal förebyggande åtgärder varje år genom informationsträffar om lika värden och värdegrunder. Föreningen vill också verka för att ha goda förebilder i varje lag i form av vuxna ledare.

I samband med elitarrangemang har föreningen väktare på plats som har rätt att avvisa eventuella drog- och/eller alkoholpåverkade personer ifrån lokalen. Nässjö Basket accepterar inte under några som helst villkor förekomsten av mobbning.


Föreningen ska genom starkt ledarskap, engagemang och gottkamratskap i föreningen verka mot utanförskap och för respekt, för så väl individen som gruppen. Föreningens ungdomar, ledare och föräldrar skapar tillsammans en god miljö, trygghet och förutsättningar för individens utveckling.Föräldrar, ledare och styrelse har lika stort ansvar beträffande motarbetandet av doping, alkohol, tobak och narkotika. 

Styrelsen Nässjö Basket

Mångfald

Mångfaldspolicy och Mångfaldsplan för Nässjö Basket

Alla är välkomna till vår förening oavsett kulturell bakgrund, kön, etnicitet, politisk tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktionsvariation välkomnas i vår förening. Ett framgångsrikt mångfaldsarbete förutsätter att vi synliggör, värdesätter, respekterar och tar tillvara individers olika kompetens och olikheter. Detta gör oss till en attraktiv förening där vi är ambassadörer i mångfaldsarbetet och kommunicerar detta till dem vi möter.

Vår vision är att:
- Alla som vill testa att spela basket ska ges möjlighet till det i den mån det finns en träningsgrupp
– Vi ska föra en levande mångfaldsdiskussion i vår förening
– Bidra till inkludering och mångfald

 

Vårt mål är att:
– Genom positiv påverkan ta bort negativa attityder
– Vi i vår klubb har gemensam positiv syn på integration
– Öka medlemsantalet med nya medlemmar som i dagsläget befinner sig långt från föreningslivet

 

Det gör vi genom att:
-Tydliggöra/förankra gemensam syn på integration i samtliga grupper i föreningen
-Ta emot intresserade och ge information om klubbens verksamhet och ge möjlighet att testa basket
-Kontaktperson/mentor för nya medlemmar för att skapa trygghet
-Ansvara för att ge nya medlemmar en uppgift (funktionär, lagledare m.m), utifrån intresse och kompetens
-Tydliggöra vår policy/plan i föreningens Verksamhetsplan
-Erbjuda intresserade att delta i motionsidrott, öppen för alla
-Socialt arbete, erbjuder simning för kommunens ungdomar

- Simgrupp för överviktiga barn
-Öppet hus med fotboll på lördagar höst-vår

 ..........................................

/Styrelsen  Nässjö Basket
 Reviderad 19-02-26

Miljö

Nässjö Basket har liksom alla andra ansvar för miljön och strävar efter att skapa medvetenhet hos föreningens medlemmar för att på så sätt minska miljöpåverkan med det som står föreningen till hands. Vi eftersträvar att minska koldioxidutsläpp samt den negativa påverkan på naturen i samband med utövandet av vår idrott genom att:

– Nyttja halv belysning i samband med träning för att minska energikostnader.

– Tvätta våra matchdräkter med miljövänligt tvättmedel.

– Uppmuntra våra medlemmar att använda oparfymerade rengöringsmedel, diskmedel och tvålar.

– Vid bortamatcher väljer vi minsta möjliga buss och i de fall där det är möjligt väljer vi att åka tåg.

– Vid hemmamatcher för våra ungdomslag strävar vi efter att lägga flera matcher på en dag för att undvika onödiga resor.

– Vid bortamatcher strävar vi efter samåkning inom föreningen men även med andra närliggande föreningar.

– Vi uppmuntrar våra medlemmar att gå till fots, cykla eller åka kollektivt i så väl sitt dagliga liv som till och från klubbens aktiviteter.

– Genom samarbete med Svenska Basketbollförbundet samplanera dam- och herrlagens matcher genom att förlägga matcher mot samma klubb på samma dag så att samåkning kan ske.

– Minska användandet av papper genom att maximalt nyttja föreningens hemsida och e-post för spridande av information.

– Nässjö Baskets miljöarbete ska fortlöpande utvecklas och förbättras genom en årlig revision av miljöpolicyn.

…………………………………….…..

/Styrelsen Nässjö Basket

Reviderad 2019-02-26

 
ERBJUDANDE
Sponsorer